Organizacja szkoły


Przepisy ogólne:

1. Organizację pracy Przedszkola wchodzącego w skład Zespołu określa Statut Przedszkola.

2. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły Podstawowej i Gimnazjum jest oddział.

3. Liczbę uczniów w oddziale ustala się według obowiązujących przepisów, nie powinien on jednak liczyć więcej niż 26 uczniów.

4. W Zespole stosownie do potrzeb mogą być organizowane oddziały integracyjne. Zasady ich tworzenia określają odrębne przepisy.

5. Uczniowie w każdym etapie edukacyjnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem nauczania według programów wybranych z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

6. Na zajęciach edukacyjnych dokonuje się podziału na grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego:

1) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki, w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

2) zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12-26 uczniów w grupie ćwiczącej,

3) dodatkowy podział na grupy może być dokonany za zgodą organu prowadzącego.

7. Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze realizowane zgodnie ze szkolnym planem nauczania opracowanym na podstawie ramowego planu nauczania ustalonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30-60 minut. Zmiana czasu trwania jednostki lekcyjnej jest podawana przez dyrektora Zespołu w formie zarządzenia. Wychowawcy klas są zobowiązani do powiadomienia uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców o czasie przebywania uczniów w szkole.

9. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

10. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godzinie 8.00.

 


Obwód szkoły:

 

-Borowno

-Borowno Kolonia

-Grabowa


 

Liczba i liczebność klas:

 

Przedszkole: 3 oddziały

1. Grupa 3-4 latków - 16 dzieci, wychowawca mgr Iwona Warkiewicz

2. Grupa 5-latków - 24 dzieci, wychowawca mgr Roma Pamuła

3. Grupa 6-latków - 17 dzieci, wychowawca mgr Anna Nowak

 

Szkoła Podstawowa im. Edwarda Reszke:

Klasa I - 7 uczniów, wychowawca mgr Urszula Soboniak

Klasa II a - 12 uczniów, wychowawca mgr Marzanna Wróbel

Klasa II b - 12 uczniów, wychowawca mgr Karolina Dziubińska

Klasa III - 23 uczniów, wychowawca mgr Urszula Ginter

Klasa IV - 17 uczniów, wychowawca mgr Małgorzata Lampa

Klasa V -  uczniów, wychowawca mgr Justyna Radecka

Klasa VI -  uczniów, wychowawca mgr Urszula Tądel

 

Gimnazjum im. Jana Pawła II: 3 klasy

1. Klasa I - 13 uczniów, wychowawca mgr Robert Wysmołek

2. Klasa II - 13 uczniów, wychowawca mgr Katarzyna Warońska

3. Klasa III - 8 uczniów, wychowawca mgr Iwona Gonera


 

Rozkład dzwonków:

0. 7.15-8.00
1. 8.00-8.45
2. 8.50-9.35
3. 9.40-10.25
4. 10.40-11.25
5. 11.35-12.20
6. 12.35-13.20
7. 13.25-14.10
8. 14.15-15.00
9. 15.05-15.50
10. 15.50-16.35

Świetlica szkolna: aktualny plan pracy dostępny na www.szkolaborowno.pl


Pedagog szkolny: aktualny plan pracy na www.szkolaborowno.pl

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 20 czerwiec 2017 15:34 Karolina Dziubińska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 czerwiec 2017 15:36 Karolina Dziubińska